Vilkår og betingelser

Indhold:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Artikel 3 - Anvendelsesområde

Artikel 4 - Tilbuddet

Artikel 5 - Aftalen

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i betænkningstiden

Artikel 8 - Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostninger i forbindelse hermed

Artikel 9 - Virksomhedslederens forpligtelser i tilfælde af tilbagekaldelse

Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Artikel 11 - Prisen

Artikel 12 - Ydelse og supplerende garanti

Artikel 13 - Levering og fuldbyrdelse

Artikel 14 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klageprocedure

Artikel 17 - Tvister

Bilag I - Oplysninger om garanti og returnering

 

Artikel 1 - Definitionerdefinitionerdefinitioner

I disse vilkår og betingelser gælder følgende:

Tillægsaftale: en aftale, hvorved forbrugeren erhverver varer, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser i forbindelse med en aftale om fjernsalg, og disse varer, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser leveres af iværksætteren eller af en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og iværksætteren;

Betænkningsfrist: den frist, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;

Forbruger: en fysisk person, der ikke handler i forbindelse med sit erhverv, sin forretning, sit håndværk eller sit erhverv;

Dag: kalenderdag;

Digitalt indhold: data, der produceres og leveres i digital form;

Varighedsaftale: en aftale, der omfatter regelmæssig levering af varer, tjenesteydelser og/eller digitalt indhold i en bestemt periode;

varig databærer: ethvert værktøj - herunder e-mail - der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at lagre oplysninger, der er personligt rettet mod ham, på en måde, der forhindrer fremtidig konsultation eller brug i en periode, der er tilpasset det formål, som oplysningerne er beregnet til, og som muliggør uændret gengivelse af de lagrede oplysninger;

Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at frafalde fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;

Iværksætter: en fysisk person, der tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester til forbrugere på afstand;

Fjernsalgsaftale: En aftale, der indgås mellem iværksætteren og forbrugeren inden for rammerne af et organiseret system for fjernsalg af produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser, hvor der sker eksklusiv eller fælles brug frem til og med aftalens indgåelse. anvender en eller flere teknikker til fjernkommunikation;

Standardfortrydelsesformular: den europæiske standardfortrydelsesformular, der er indeholdt i tillæg I til disse vilkår og betingelser. Bilag I skal ikke stilles til rådighed, hvis forbrugeren ikke har nogen fortrydelsesret i forbindelse med sin bestilling;

Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan anvendes til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren behøver at mødes i samme rum på samme tid;

 

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Response Benelux BV
der handler under navnet/navnene: Hyperice

Forretnings- og besøgsadresse:
Europalaan 400
3526 KS, Utrecht
Telefonnummer: +31621301017

Tilgængelighed: kontortid fra kl. 9.00 til 17.00 på hverdage.
E-mail: support@hypericenordic.com
Handelskammerets nummer: 71863419
momsregistreringsnummer: NL858878835B01

Hvis iværksætterens aktivitet er underlagt et relevant licenssystem: oplysninger om tilsynsmyndigheden;

Hvis iværksætteren udøver et lovreguleret erhverv:

den faglige sammenslutning eller organisation, som han er tilknyttet;

den faglige titel og det sted i EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor den er udstedt;

en henvisning til de faglige regler, der gælder i Nederlandene, og angivelse af, hvor og hvordan disse faglige regler er tilgængelige.

 

 

 

Artikel 3 - Anvendelsesområde

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernsalgsaftale, der indgås mellem iværksætteren og forbrugeren.

Inden fjernsalgsaftalen indgås, stilles teksten til disse generelle vilkår og betingelser til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, angiver iværksætteren, inden fjernsalgsaftalen indgås, hvordan de almindelige forretningsbetingelser kan ses hos iværksætteren, og at de sendes gratis hurtigst muligt efter anmodning fra forbrugeren.

Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse almindelige forretningsbetingelser uanset det foregående stykke og inden fjernsalgsaftalen indgås, stilles elektronisk til rådighed for forbrugeren på en sådan måde, at forbrugeren kan lagre den på en enkel måde på et varigt databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det, inden fjernsalgsaftalen indgås, angives, hvor de almindelige forretningsbetingelser kan konsulteres elektronisk, og at de vil blive sendt gratis efter anmodning fra forbrugeren elektronisk eller på anden måde.

I tilfælde af at specifikke produkt- eller tjenesteydelsesbetingelser gælder ud over disse generelle betingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest fordelagtig for ham i tilfælde af modstridende betingelser. .

Artikel 4 - Tilbuddet

Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette være udtrykkeligt angivet i tilbuddet.

Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de produkter, det digitale indhold og/eller de tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren anvender billeder, er disse en korrekt gengivelse af de produkter, tjenester og/eller det digitale indhold, der tilbydes. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren.

Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet.

Artikel 5 - Aftalen

Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 er aftalen indgået på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de dertil knyttede betingelser.

Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter iværksætteren straks modtagelsen af accepten af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren ophæve aftalen.

Hvis aftalen indgås elektronisk, træffer iværksætteren passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, skal iværksætteren træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.

Inden for de juridiske rammer kan iværksætteren orientere sig om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt om alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller anmodning med begrundelse eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen.

Senest ved levering af produktet, tjenesteydelsen eller det digitale indhold til forbrugeren sender iværksætteren følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan lagre dem på en tilgængelig måde på en varig databærer:

besøgsadresse på den virksomhed, hvor forbrugeren kan henvende sig med klager;

betingelserne for og den måde, hvorpå forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;

oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;

prisen, herunder alle afgifter på produktet, tjenesten eller det digitale indhold, i det omfang det er relevant, leveringsomkostningerne og metoden for betaling, levering eller opfyldelse af fjernsalgsaftalen;

betingelserne for opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på over et år eller er tidsubegrænset;

hvis forbrugeren har fortrydelsesret, en model til fortrydelsesformular.

I tilfælde af en langfristet transaktion gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

Artikel 6 - Fortrydelsesret

For produkter:

Forbrugeren kan ophæve en aftale om køb af en vare inden for en betænkningstid på 14 dage uden angivelse af årsager. Erhvervsdrivende kan bede forbrugeren om at oplyse grunden til fortrydelsen, men kan ikke forpligte ham til at angive sin(e) grund(er).

Den i stk. 1 omhandlede betænkningstid begynder dagen efter, at forbrugeren eller en tredjepart, som forbrugeren på forhånd har udpeget, og som ikke er transportøren, har modtaget produktet, eller:

hvis forbrugeren har bestilt flere produkter i samme ordre: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget det sidste produkt. Erhvervsdrivende kan, hvis han klart har informeret forbrugeren herom forud for bestillingsprocessen, afvise en ordre på flere produkter med forskellige leveringstider.

hvis leveringen af et produkt består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget den sidste forsendelse eller den sidste del;

ved aftaler om regelmæssig levering af varer i en bestemt periode: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget den første vare.

For tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium:

Forbrugeren kan ophæve en tjenesteydelsesaftale og en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, inden for 14 dage uden angivelse af årsager. Erhvervslederen kan bede forbrugeren om at oplyse grunden til fortrydelsen, men ikke forpligte ham til at angive sin(e) grund(er).

Den i stk. 3 omhandlede betænkningstid begynder dagen efter aftalens indgåelse.

Forlænget fortrydelsesfrist for produkter, tjenesteydelser og digitalt indhold, der ikke leveres på et materielt medium, hvis der ikke informeres om fortrydelsesretten:

Hvis iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten eller en model til fortrydelsesformularen, udløber fortrydelsesfristen tolv måneder efter udløbet af den oprindelige betænkningstid, der er fastsat i overensstemmelse med de foregående stykker i denne artikel.

Hvis iværksætteren har givet forbrugeren de oplysninger, der er omhandlet i det foregående stykke, inden for 12 måneder efter den oprindelige fortrydelsesfrists begyndelsesdato, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog disse oplysninger.

Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i fortrydelsesperioden

I afkølingsperioden skal forbrugeren behandle produktet og emballagen med omhu. Han må kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion. Grundprincippet er, at forbrugeren kun må håndtere og undersøge produktet, som han ville have lov til at gøre det i en butik.

Forbrugeren er kun ansvarlig for den værdiforringelse af produktet, der skyldes en håndtering af produktet, der går videre end tilladt i stk. 1.

Forbrugeren er ikke ansvarlig for værdiforringelse af produktet, hvis iværksætteren ikke har givet ham alle de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten ved aftalens indgåelse.

Artikel 8 - Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og de dermed forbundne omkostninger

Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal han inden for fortrydelsesfristen meddele dette til den erhvervsdrivende ved hjælp af standardfortrydelsesformularen eller på anden utvetydig måde.

Forbrugeren returnerer hurtigst muligt, men senest 14 dage efter den dag, der følger efter den i stk. 1 omhandlede meddelelse, produktet eller afleverer det til (en autoriseret repræsentant for) iværksætteren. Dette er ikke nødvendigt, hvis iværksætteren har tilbudt at afhente produktet selv. Forbrugeren har under alle omstændigheder overholdt returfristen, hvis han returnerer produktet inden udløbet af betænkningstiden.

Forbrugeren returnerer produktet med alt medfølgende tilbehør, om muligt i original stand og i original emballage og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet ham.

Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten påhviler forbrugeren.

Forbrugeren bærer de direkte omkostninger ved returnering af produktet. Hvis iværksætteren ikke har oplyst, at forbrugeren skal bære disse omkostninger, eller hvis iværksætteren oplyser, at han selv vil bære omkostningerne, skal forbrugeren ikke bære omkostningerne ved returnering.

Hvis forbrugeren fortryder efter først udtrykkeligt at have anmodet om, at leveringen af tjenesteydelsen eller leveringen af gas, vand eller elektricitet, der ikke er gjort klar til salg i et begrænset omfang eller i en bestemt mængde, påbegyndes i fortrydelsesperioden, skylder forbrugeren iværksætteren et skyldigt beløb, der står i forhold til den del af forpligtelsen, som iværksætteren har opfyldt på fortrydelsestidspunktet, i forhold til den fulde opfyldelse af forpligtelsen.

Forbrugeren har ikke udgifter til levering af tjenesteydelser eller levering af vand, gas eller elektricitet, der ikke er gjort klar til salg i et begrænset omfang eller i en begrænset mængde, eller til levering af fjernvarme, hvis:

iværksætteren giver forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten og om godtgørelse af omkostninger i tilfælde af fortrydelse eller har ikke udleveret en standardformular til brug for fortrydelse, eller;

forbrugeren ikke udtrykkeligt har anmodet om, at tjenesteydelsen eller leveringen af gas, vand, elektricitet eller fjernvarme påbegyndes i betænkningstiden.

Forbrugeren skal ikke bære nogen omkostninger ved hel eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, hvis:

han ikke forud for leveringen udtrykkeligt har accepteret at påbegynde opfyldelsen af aftalen før udløbet af betænkningstiden;

han ikke har erkendt at have mistet sin fortrydelsesret, da han gav sit samtykke, eller

iværksætteren har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren.

Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, ophæves alle yderligere aftaler af retsvirkningen.

Artikel 9 - Virksomhedslederens forpligtelser i tilfælde af tilbagekaldelse

Hvis iværksætteren gør det muligt for forbrugeren at give meddelelse om fortrydelsesret elektronisk, sender han straks efter modtagelsen af denne meddelelse en kvittering for modtagelsen.

Entreprenøren refunderer alle betalinger fra forbrugeren, herunder eventuelle leveringsomkostninger, som entreprenøren har opkrævet for det returnerede produkt, straks, men senest 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren har meddelt ham om fortrydelsen. Medmindre iværksætteren tilbyder selv at afhente produktet, kan han vente med tilbagebetalingen, indtil han har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren godtgør, at han har returneret produktet, alt efter hvilken dato der er den tidligste.

Iværksætteren anvender den samme betalingsmetode, som forbrugeren har anvendt til tilbagebetaling, medmindre forbrugeren accepterer en anden metode. Tilbagebetalingen er gratis for forbrugeren.

Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, skal iværksætteren ikke refundere meromkostningerne for den dyrere leveringsmetode.

Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Iværksætteren kan udelukke følgende produkter og tjenesteydelser fra fortrydelsesretten, men kun hvis iværksætteren klart har angivet dette i tilbuddet, i det mindste i god tid inden aftalens indgåelse:

Produkter eller tjenesteydelser, hvis pris er knyttet til udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme inden for fortrydelsesperioden.

Aftaler indgået på en offentlig auktion. Ved en offentlig auktion forstås en salgsmetode, hvor produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser udbydes af iværksætteren til den forbruger, der er personligt til stede eller har mulighed for at være personligt til stede på auktionen under ledelse af en auktionsholder, og hvor den auktionsvinder er forpligtet til at købe produkterne, det digitale indhold og/eller tjenesteydelserne;

Serviceaftaler, efter fuld udførelse af tjenesten, men kun hvis:

ydelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og

forbrugeren har erklæret, at han vil miste sin fortrydelsesret, så snart iværksætteren har opfyldt aftalen fuldt ud;

Tjenesteydelsesaftaler om levering af indkvartering, hvis der i aftalen er fastsat en bestemt dato eller periode for gennemførelsen, og hvis der ikke er tale om boligformål, godstransport, biludlejning og catering;

Aftaler om fritidsaktiviteter, hvis aftalen fastsætter en bestemt dato eller periode for dens gennemførelse;

Produkter, der er fremstillet efter forbrugernes specifikationer, som ikke er præfabrikerede, og som er fremstillet på grundlag af et individuelt valg eller en individuel beslutning fra forbrugerens side, eller som klart er beregnet til en bestemt person;

Produkter, der hurtigt bliver ødelagt eller har en begrænset holdbarhed;

Forseglede produkter, der ikke kan returneres af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, og hvis forsegling er blevet brudt efter levering;

Produkter, der efter levering uigenkaldeligt blandes med andre produkter efter deres art;

Alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt ved aftalens indgåelse, men hvis levering først kan finde sted efter 14 dage, og hvis faktiske værdi afhænger af udsving på markedet, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;

Forseglede lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt efter leveringen;

aviser, tidsskrifter eller magasiner, med undtagelse af abonnementer herpå;

Levering af digitalt indhold på andre måder end på et fysisk medium, men kun hvis:

udførelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og

forbrugeren har erklæret, at han mister sin fortrydelsesret.

Artikel 11 - Prisen

I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.

I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på, med variable priser. Denne afhængighed af udsving og den omstændighed, at eventuelle angivne priser er indikativpriser, er anført i tilbuddet.

Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er en følge af lovmæssige bestemmelser eller bestemmelser.

Prisforhøjelser fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har fastsat dette, og:

de er et resultat af retsforskrifter eller bestemmelser, og om

forbrugeren har ret til at opsige aftalen med virkning fra den dag, hvor prisforhøjelsen træder i kraft.

De priser, der er anført i tilbuddet om produkter eller tjenesteydelser, er inklusive moms.

Artikel 12 - Overholdelse af aftalen og ekstra garantier

Entreprenøren garanterer, at produkterne og/eller tjenesteydelserne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed samt de lovbestemmelser, der gælder på datoen for aftalens indgåelse og/eller offentlige bestemmelser. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til anden end normal brug.

En ekstra garanti, der stilles af iværksætteren, dennes leverandør, producent eller importør, begrænser aldrig de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for iværksætteren i henhold til aftalen, hvis iværksætteren ikke har opfyldt sin del af aftalen.

Ved en ekstra garanti forstås enhver forpligtelse, som iværksætteren, hans leverandør, importør eller producent har indgået, hvorved han giver forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad der kræves i henhold til loven, hvis han ikke har opfyldt sin del af aftalen.

Artikel 13 - Levering og fuldbyrdelse

Virksomheden skal udvise den størst mulige omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af ansøgninger om levering af tjenesteydelser.

Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til iværksætteren.

Med behørig respekt for det, der er anført i artikel 4 i disse generelle betingelser, vil iværksætteren udføre accepterede ordrer hurtigt, men senest inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en anden leveringsfrist. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist kan udføres, vil forbrugeren blive underrettet herom senest 30 dage efter, at han har afgivet ordren. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og har ret til en eventuel erstatning.

Efter opløsning i overensstemmelse med det foregående afsnit tilbagebetaler iværksætteren straks det beløb, som forbrugeren har betalt.

Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne påhviler iværksætteren indtil tidspunktet for levering til forbrugeren eller en repræsentant, der er udpeget på forhånd og meddelt iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 14 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse

Ophør:

Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som omfatter regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, under overholdelse af de aftalte opsigelsesregler og med et varsel på højst en måned. Forbrugeren kan opsige en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, når som helst mod udløbet af den faste periode med behørig overholdelse af de aftalte opsigelsesregler og med et varsel på mindst en måned.

Forbrugeren kan indgå de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit:

til enhver tid og ikke være begrænset til at ophøre på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

i det mindste annullere på samme måde, som de blev indgået af ham;

altid opsige med samme opsigelsesvarsel, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

Udvidelse:

En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.

I modsætning til det foregående stykke kan en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af dagblade og ugeaviser og magasiner, stiltiende forlænges med en bestemt periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren modsætter sig denne forlængelse. kan opsige forlængelsen med et varsel på højst en måned.

En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun stiltiende forlænges for en ubestemt periode, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige aftalen med et varsel på højst en måned. Opsigelsesfristen er på højst tre måneder, hvis aftalen omfatter regelmæssig, men mindre end månedlig levering af dagblade, nyheds- og ugeaviser og magasiner.

En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dagblade, nyheds- og ugeaviser og magasiner (prøve- eller introduktionsabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk efter prøve- eller introduktionsperioden.

Varighed:

Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren til enhver tid opsige aftalen efter et år med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og rimelighed taler imod at opsige aftalen før udløbet af den aftalte varighed for at udskyde den.

Artikel 15 - Betaling

Hvis ikke andet er fastsat i aftalen eller i supplerende vilkår og betingelser, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales senest 14 dage efter fortrydelsesfristens begyndelse eller, hvis der ikke er fastsat en fortrydelsesfrist, senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Hvis der er tale om en aftale om levering af en tjenesteydelse, begynder denne frist at løbe dagen efter, at forbrugeren har modtaget en bekræftelse af aftalen.

Ved salg af produkter til forbrugere kan forbrugeren aldrig i almindelige forretningsbetingelser forpligtes til at betale mere end 50% forud. Når der er fastsat forudbetaling, kan forbrugeren ikke gøre nogen rettigheder gældende med hensyn til udførelsen af den pågældende ordre eller tjenesteydelse(r), før den fastsatte forudbetaling er blevet foretaget.

Forbrugeren har pligt til straks at indberette unøjagtigheder i de betalingsoplysninger, der er givet eller oplyst til iværksætteren, til denne.

Hvis forbrugeren ikke opfylder sin(e) betalingsforpligtelse(r) rettidigt, efter at han er blevet informeret af iværksætteren om den forsinkede betaling, og iværksætteren har givet forbrugeren en frist på 14 dage til stadig at opfylde sine betalingsforpligtelser, efter at han er blevet informeret om den forsinkede betaling, og iværksætteren har givet forbrugeren en frist på 14 dage til stadig at opfylde sine betalingsforpligtelser, efter at han er blevet informeret om den forsinkede betaling, og iværksætteren har ret til at opkræve de udenretslige inkassoomkostninger, som han har afholdt. Disse inkassoomkostninger udgør højst: 15% på udestående beløb op til 2.500 €; 10% på de næste 2.500 € og 5% på de næste 5.000 € med et minimum på 40,= €. Entreprenøren kan afvige fra de anførte beløb og procentsatser til fordel for forbrugeren.

Artikel 16 - Klageprocedure

Virksomheden har en tilstrækkelig offentliggjort klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.

Klager over aftalens gennemførelse skal indgives fuldt ud og klart beskrevet til iværksætteren inden for en rimelig frist efter, at forbrugeren har opdaget manglerne.

Klager, der indgives til iværksætteren, vil blive besvaret inden for en frist på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forventelig længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

Forbrugeren skal give iværksætteren mindst 4 uger til at løse klagen i gensidig høring. Efter denne frist opstår der en tvist, som er omfattet af tvistbilæggelsesproceduren.

Artikel 17 - Tvister

Kun nederlandsk lovgivning finder anvendelse på aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle betingelser finder anvendelse på.

Tvister mellem forbrugeren og iværksætteren om indgåelse eller gennemførelse af aftaler om produkter og tjenesteydelser, der skal leveres eller leveres af denne iværksætter, kan med behørig hensyntagen til nedenstående bestemmelser indbringes af både forbrugeren og iværksætteren for Thuiswinkel Tvistighedsudvalg. , PO Box 90600, 2509 LP, Haag (www.sgc.nl).

En tvist vil kun blive behandlet af tvistbilæggelsesudvalget, hvis forbrugeren først har indgivet sin klage til iværksætteren inden for en rimelig frist.

Hvis klagen ikke fører til en løsning, skal tvisten forelægges for tvistbilæggelsesudvalget skriftligt eller i en anden form, der fastsættes af udvalget, senest 12 måneder efter den dato, hvor forbrugeren indgav sin klage til iværksætteren.

Hvis forbrugeren ønsker at indbringe en tvist for tvistbilæggelsesudvalget, er iværksætteren bundet af dette valg. Forbrugeren skal helst først anmelde dette til iværksætteren.

Hvis iværksætteren ønsker at indbringe en tvist for tvistbilæggelsesudvalget, skal forbrugeren inden fem uger efter en skriftlig anmodning herom fra iværksætteren skriftligt meddele, om han også ønsker at gøre dette, eller om han ønsker, at tvisten skal behandles af den kompetente domstol. Hvis iværksætteren ikke får meddelelse om forbrugerens valg inden for fem uger, er iværksætteren berettiget til at indbringe tvisten for den kompetente domstol.

Tvistighedsudvalget træffer afgørelse på de betingelser, der er fastsat i tvistbilæggelsesudvalgets forretningsorden (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Tvistighedsudvalgets afgørelser træffes som bindende rådgivning.

Tvistighedsudvalget behandler ikke en tvist eller indstiller behandlingen, hvis iværksætteren har fået bevilget betalingsstandsning, er gået konkurs eller faktisk har indstillet sin erhvervsvirksomhed, før en tvist er blevet behandlet af udvalget under høringen og der er truffet en endelig afgørelse. er blevet påpeget.

Hvis der ud over Thuiswinkel-tvistudvalget er et andet tvistudvalg, der er anerkendt eller tilknyttet Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) eller Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), der er kompetent, er Thuiswinkel-tvistudvalget fortrinsvis kompetent til tvister, der hovedsagelig vedrører fjernsalgsmetoden eller tjenesteydelser. For alle andre tvister er det et andet anerkendt tvistbilæggelsesudvalg, der er tilknyttet SGC eller Kifid, kompetent.

Tillæg I - Oplysninger om garanti og returnering

Returnerer

Du har ret til at annullere din ordre op til 14 dage efter modtagelsen uden at angive nogen grund. Efter annulleringen har du yderligere 14 dage til at returnere dit produkt. Du vil derefter blive krediteret det fulde ordrebeløb inklusive forsendelsesomkostninger. Kun omkostningerne til returnering fra dit hjem til webshoppen er for din egen regning. Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, skal produktet returneres til iværksætteren med alt medfølgende tilbehør og - hvis det med rimelighed er muligt - i original stand og emballage. Hvis du vil gøre brug af denne ret, bedes du kontakte os på support@hypericenordic.com. Vi refunderer derefter det skyldige ordrebeløb inden for 14 dage efter registreringen af din returnering, forudsat at produktet allerede er returneret i god stand.

Betingelser for returnering:

 • I afkølingsperioden skal du behandle produktet og emballagen med omhu. Du må kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion. Det grundlæggende princip her er, at du kun må håndtere og inspicere produktet, som det ville være tilladt at gøre i en butik.
 • Du returnerer produktet med alt medfølgende tilbehør, hvis det er muligt, i dets originale stand og emballage og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet dig.
 • Du bærer de direkte omkostninger ved returnering af produktet.
 • Har du mistanke om, at denne vare er omfattet af garantien? I så fald skal du ikke bruge denne formular/proces, men kontakte os via garantiformularen.

Undtagelser ved returnering

 1. For forseglede produkter. Når forseglingen er brudt, kan disse produkter ikke returneres.
 2. som er blevet udarbejdet af iværksætteren i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer;
 3. som klart er af personlig karakter;
 4. som i sagens natur ikke kan returneres;
 5. som hurtigt kan blive ødelagt eller ældes;
 6. hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
 7. for løse aviser og blade;
 8. for lyd- og videooptagelser og computersoftware, som forbrugeren har brudt forseglingen af.

Garanti:

Hvis et produkt går i stykker i garantiperioden, har du ret til gratis reparation eller udskiftning, medmindre du ikke har brugt produktet normalt. Skyldes reparationen f.eks. en brugerskade? Så er reparationen for din egen regning.

Hvis du har mistanke om en garanti, beder vi dig gennemgå følgende proces:

- Kontakt os på support@hypericenordic.com med en klar beskrivelse af reklamationen, så vi kan nulstille produktet på afstand.

- Hvis dette ikke hjælper, bedes du kontakte vores servicepartner Tech Repair B.V..
info@techrepair.nl
https://portal.techrepair.nl/

- Vi vil gerne have en så detaljeret beskrivelse af problemet som muligt, så vi kan genskabe problemet ved hjælp af denne beskrivelse.

Hvis varen ikke er dækket af garantien, men kan repareres:

- Vi reparerer kun din vare, når du har givet tilladelse, så du ikke får uventede omkostninger. Inden reparationen udføres, får du først et overslag over omkostningerne. Derefter kan du vælge:

- Er en defekt ikke dækket af garantien? Så kan reparationen tage lidt længere tid. Vi går først i gang, når du har givet os tilladelse, så du ikke får uventede reparationsomkostninger.

Hvis det er muligt at reparere, er der følgende muligheder:
- få den repareret mod betaling
- returnere det uden reparation (du betaler undersøgelsesomkostningerne, som kan rekvireres på info@techrepair.nl)
- gratis genbrug (ikke muligt med alle varer)

 

Identitet iværksætter

Response Benelux BV
der handler under navnet/navnene: Hyperice

Forretnings- og besøgsadresse:
Europalaan 400
3526 KS, Utrecht
Telefon nummer: +31621301017
Tilgængelighed: kontortid fra kl. 9.00 til 17.00 på hverdage.
E-mail: support@hypericenordic.com
Handelskammerets nummer: 71863419
momsregistreringsnummer: NL858878835B01

 

Model til fortrydelsesformular
(Udfyld og returner kun denne formular, hvis du ønsker at træde tilbage fra aftalen)

Til:
Response Benelux BV
der handler under navnet/navnene: Hyperice

Forretnings- og besøgsadresse:
Europalaan 400
3526 KS, Utrecht
Telefon nummer: +31621301017
Tilgængelighed: kontortid fra kl. 9.00 til 17.00 på hverdage.
E-mail: support@hypericenordic.com

Jeg/vi (*) meddeler hermed, at jeg/vi (*) tilbagekalder vores aftale om salg af følgende varer/udførelse af følgende tjenesteydelse (*)/tilbagekalder (*):
(*) Det, der ikke er relevant, er overstreget.

Bestilt den (dato) :

Bestillingsnummer :

Modtaget den (dato):

Navn(e) på forbruger(e):

Adresse forbruger(e) :

IBAN Kontonummer:

Nuværende dato:

Begrundelse for tilbagetrækning (valgfrit):

Forbrugerens (forbrugernes) underskrift (kun hvis denne formular indsendes på papir):